Rezidenční místo 2020

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO“,

Nestátní zdravotnické zařízení MONSE, spol. s r.o. vyhlašuje dne 2.7.2020 výběrové řízení na:                    

1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství (VPL).

Lhůta pro podání přihlášek je prodloužena do  31.8.2020. Přihlášky lze odeslat poštou na adresu: MUDr. Martina Dosedělová, Bělohorská 188/157, 169 00, Praha 6, do datové schránky "hv4nha3" či dodat osobně na uvedenou adresu, a to denně 7:30 - 13:00.

Přihláška obsahuje tyto náležitosti:

 1)  vyplněný dokument „Přihláška

 2)  vyplněný dokument „Osobní dotazník

 3)  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

 4)  výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců

 5)  neověřenou kopii diplomu, ev. dokladu potvrzujícího získání odborné či specializ. způsobilosti

 6)  potvrzení o zařazení do oboru všeobecné praktické lékařství 

 7)  přehled odborné praxe

Rezidentem se v roce 2020 může stát pouze lékař, který je zařazen do oboru VPL po 1.7.2017